Några exempel på tjänster som landstinget kan erbjuda är olika hjälpmedel för att röra sig, se och höra bättre. Tandvårdsstöd och tolkservice ingår också i ansvarsområdet.

Färdtjänst

Färdtjänsten finns för dig som har funktionshinder och inte kan använda den allmänna kollektivtrafiken.

Vänd dig till din hemkommun om du behöver färdtjänst. En handläggare hos kommunen utreder och Färdtjänstförvaltningen hos landstinget gör sedan en bedömning och beslutar om du kan få färdtjänst.

Den som har färdtjänst får ett personligt färdtjänstbevis. Du kan resa inom hela Stockholms län.

Hjälpmedel

Rullstol, rullator, hörapparat, sittkuddar, förhöjningar till stolar och toaletter – det finns en mängd olika hjälpmedel för dig som har funktionsnedsättning.

Vänd dig i första hand till din vårdcentral och du behöver hjälpmedel. Oftast får du hjälpmedel av distriktssköterska, sjukgymnast eller arbetsterapeut. Ibland krävs intyg från läkare med specialistkompetens. Du kan få betala en egenavgift.

Om du har särskilt boende, till exempel i servicehus, gruppboende eller sjukhem, ansvarar kommunen för att ge dig vissa hjälpmedel. Kontakta föreståndaren på det särskilda boendet för mer information.

Hjälpmedel för att se bättre

Syncentraler

Personalen på syncentralerna arbetar för att underlätta det dagliga livet för dig som är synskadad. Genom syncentralerna kan du få hjälpmedel. För att få stöd och hjälp behövs remiss från ögonläkare.

Glasögonstöd

Landstinget ger glasögon- eller kontaktlinsstöd till patienter med diagnoser som afaki (avsaknad av lins), dubbelseende och särskilda fall av skelning.

Din husläkare kan ge dig en remiss till en ögonläkare som ställer diagnos. Ögonläkaren skriver ett intyg till en optiker som landstinget har avtal med.

Hjälpmedel för att röra sig bättre

  • Kryckor, rullatorer, gåbord och rullstolar är vanliga hjälpmedel som kan underlätta livet.
  • Ortopediska skor, proteser, stödjande skenor och bandage (ortoser) är ortopedtekniska hjälpmedel som ökar rörligheten.
  • I gruppen överflyttningshjälpmedel finns till exempel glidbrädor, vridplattor samt liftar.

Hjälpmedel för att höra bättre

Landstinget lånar ut hörapparat och andra hörseltekniska hjälpmedel.

Du behöver remiss från din husläkare eller specialistläkare för att kunna besöka en hörcentral eller hörselklinik.

Om du är döv eller har en svår hörselnedsättning kan du behöva speciell utrustning för att använda telefonen. Det behövs remiss från hörcentral eller hörselklinik till Tolkcentralen, Enheten för alternativ telefoni, för att få till exempel texttelefon.

Medicinteknisk utrustning

Om du behöver särskild medicinsk utrustning för hemsjukvård kan du få låna detta av landstinget.

Exempel på sådan utrustning:

  • Hjälpmedel vid cirkulationsbehandling av ödem och bensår.
  • Andningshjälpmedel som ventilator och slemsug.
  • Infusionspumpar om du behöver näringslösning genom sond.

Särskilt landstingsbidrag

Du kan få bidrag från landstinget om du behöver:

Dialysmaterial

Förbrukningsmaterial och dialysvätskor vid hemdialys.

Förband och annat sjukvårdsmaterial

Om du gör egenvård i hemmet.

Inkontinenshjälpmedel

Om du har problem med urinläckage, urinretention (kan inte tömma urinen) eller analinkontinens har rätt till individuellt utprovade hjälpmedel.

Kompressionsbandage

Vid behov av medicinska lymfbandage eller kompressionsstrumpor.

Näringsprodukter

Vid näringsbrist eller vid behov av sondnäring går det att få kosttillskott eller näringsprodukter utskrivna av läkare eller dietist.

Kontakta din läkare eller vårdcentral för mer information.

Tandvårdsstöd

En del äldre, sjuka eller funktionshindrade har rätt till ekonomiskt stöd för tandvård från landstinget. Det behövs ett tandvårdsstödsintyg från kommunens biståndshandläggare för att få nödvändig tandvård.

Du har rätt till ekonomiskt stöd om du:

  • har ett bestående behov av omfattande vård och omsorg och om du bor i särskilt boende eller får vård och omsorg i hemmet.
  • omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Det ekonomiska stödet omfattar:

  • personligt besök av tandläkare eller tandhygienist som gör en enklare hälsokontroll av din mun.
  • tandvård som krävs för att du ska kunna äta. Tandproteser är ett exempel.

samt individuellt utformade tandvårdshjälpmedel.

Tolkservice

Du har rätt att få information på ett sätt som gör att du förstår. Det gäller även om du talar ett annat språk eller har hörsel- eller talsvårigheter.

Stockholms läns landsting erbjuder kostnadsfri tolkservice.

Har du hörsel- eller talsvårigheter vänder du dig till Tolkcentralen.

Behöver du språktolk ska du säga till om det när du bokar tid på en mottagning. Det är personalen där som beställer språktolk.