Har du klagomål som rör vården eller vårdbedömningar?

Du kan:

  • tala med berörd personal
  • ta kontakt med Patientnämnden
  • kontakta Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning

Om du anser att du blivit felbehandlad kan du från och med den 1 januari 2011 kontakta Socialstyrelsen som då tar över utredningsansvaret från Hälso- och sjukvårdens Ansvarsnämnd, HSAN.

Berörd personal

I första hand bör du försöka reda ut eventuella problem direkt med berörd personal på den vårdcentral, mottagning, vårdavdelning eller det särskilda boende där du eller dina anhöriga behandlas. Är du patient som söker vård vid en viss sjukvårdsenhet bör du i första hand vända dig till den enheten.

Om du inte kommer till rätta med problemet eller om du inte är nöjd med svaren på dina frågor kan du kontakta verksamhetschefen. Receptionen/kassan kan upplysa dig om vem som är ansvarig. Du kan även kontakta chefläkaren för sjukhuset eller vårdcentralen.

Vissa sjukhus har egna patientombudsmän. Här kan du få hjälp med att framföra dina klagomål eller synpunkter.

Kommunen

Om du inte lyckats klara ut problem som rör vård i särskilt boende med personal eller verksamhetsansvarig kan du kontakta registrator.hsn@sll.se.

Om du har frågor eller klagomål som rör ambulanssjukvården, ambulanshelikoptern, liggande persontransporter eller transport av avlidna kan du kontakta Enheten för ambulanssjukvård.

Socialstyrelsen

Om du anser att du blivit felbehandlad eller fått en vårdskada kan du anmäla händelsen till Socialstyrelsen som är skyldig att utreda. Socialstyrelsen kan efter utredningen rikta kritik mot vårdgivaren eller enskild person. De kan också följa upp och se till så att brister inom vården rättas till. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN kommer även i fortsättningen kunna utdela disciplinpåföljder mot enskilda läkare eller sjuksköterskor som begått allvarliga misstag.