En psykos kan beskrivas som ett allvarligt psykiskt tillstånd då den drabbade upplever sig själv och omgivningen som förändrade och overkliga, ofta på ett skrämmande sätt.

De allra flesta av oss kan skilja på egna tankar och när andra talar till oss. Vi har en klar uppfattning om vår person och kan skilja den från andra.

En person med en psykotisk sjukdom vet också ofta tidvis vem och var hon är. Däremot blir gränsen mellan henne och omgivningen oklar och förmågan att skilja mellan verklighet och fantasi försämras. Det gör att personen kan uppfatta och tolka händelser på ett annat sätt än andra.

Hos en ung människa kan en psykos, om den varar länge, försämra funktionsförmågan och sätta spår för livet. Det gäller framför allt om psykosen inte upptäcks och personen inte får psykiatrisk behandling inom rimlig tid.

Tecken på psykos

De flesta som drabbas av psykos för första gången är mellan 16 och 40 år, men sjukdomen kan förekomma under hela livet. I Sverige insjuknar cirka 20 till 30 personer per 100 000 invånare och år i Mina vårdkontakter.

Råd till anhöriga

För dig som har en anhörig med en långvarig psykos, till exempel schizofreni, kan det vara viktigt med stöd. Det kan du få från en stödorganisation. De kan ge dig information och hjälpa dig att få kontakt med andra som är i en liknande situation. Om din anhörige har fått kontakt med vården kan du också få stöd från den personal som ansvarar för din anhöriges vård.