Fass innehåller detaljerade beskrivningar av alla läkemedel som är godkända i Sverige. Den finns i tre versioner - för hälso- och sjukvårdspersonal, allmänheten och veterinärer. Information finns också på nätet på Fass.se. Texterna sammanställs av läkemedelstillverkarna men måste godkännas av myndigheterna.

Fass är en uppslagsbok med utförlig information om de läkemedel som är tillåtna för försäljning i Sverige. Fass står för Farmaceutiska specialiteter i Sverige och är till för personal inom hälso- och sjukvården. Boken ges ut en gång per år.

Beskrivningarna i Fass är sammanställda av de företag som producerat läkemedlen. Sammanställningarna baseras på så kallade produktresuméer som skrivs av företaget och godkänns av den läkemedelsmyndighet inom EU som även godkänt själva läkemedlet.

Fass finns också i en version för allmänheten, Patient-Fass, och en för veterinärer, Fass Vet.

Patient-Fass

Patient-Fass består dels av en uppslagsdel med detaljerade, men lättfattliga beskrivningar av läkemedel, dels av allmän information om läkemedel och användning av läkemedel.

Informationen i uppslagsdelen bygger på texterna i Fass och de bipacksedlar som följer med alla läkemedel med information om preparatet. Uppgifterna är godkända av europeiska läkemedelsmyndigheten eller Läkemedelsverket, som är en svensk statlig myndighet.

De allmänna texterna i Patient-Fass är skrivna av specialister inom området.

Patient-Fass ges ut vartannat år.

Fass.se

På Läkemedelsportalen Fass.se finns ungefär samma information som i Fass, Patient-Fass och Fass Vet. Informationen på Fass.se uppdateras hela tiden. Genom en särskild funktion kan man se viktiga ändringar i ett läkemedels egenskaper. Genom Min Fass kan man få information om sådana ändringar för sina läkemedel. Mycket viktiga ändringar aviseras via sms. Min Fass innehåller ett antal funktioner för att underlätta medicinering med läkemedel. I Min Fass och på Fass.se kan man ställa frågor om sina läkemedel till det läkemedelsföretag som ansvarar för läkemedlet.

På Fass.se kan man få läkemedelsinformationen uppläst och skriva ut den med stor stil. Synskadade som läser punktskrift kan få sådan genom sitt apotek. Punktskriften skickas inom ett dygn hem till den synskadade. Fass.se innehåller automatiska ordförklaringar så att man som lekman skall kunna ta del av Fass-texten som vänder sig till läkare.

Dessutom finns bipacksedlar och produktresuméer publicerade liksom uppgifter om läkemedelspriser och om läkemedlet ingår i högkostnadsskyddet. Produktresumé är det dokument som sammanfattar ett läkemedels egenskaper och är skrivet för läkare med flera. Produktresumén fastställs av den myndighet inom EU som godkänt läkemedlet. Med hjälp av automatiska ordförklaringar blir det enklare för lekmän att ta del av informationen.

På Fass.se finns också en läkarbok med cirka 300 sjukdomar, information om läkemedel och hälsa samt Läkemedelsuniversitetet med webbaserade utbildningar om läkemedel, främst om äldre och läkemedel. Dessutom får man tillgång till information om pågående forskning och kan se vilka kliniska prövningar som pågår eller avslutats.

På Fass.se kan man även identifiera tabletter och kapslar.

På Fass.se finns också information om hur läkemedel påverkar miljön. Denna information är under uppbyggnad. För närvarande finns miljöinformation för drygt hälften av de verksamma substanserna i läkemedel.

Mer information

Fass, Patient-Fass och Fass Vet går att beställa på www.Fass.se/bok. Patient-Fass går även att köpa på apotek och bokaffärer. På apotek brukar det även finnas ett blädderexemplar av Patient-Fass för kunderna.