Det finns många olika former av hjälp och stöd till dig som är äldre. I artikeln finns det beskrivet som gäller alla kommuner i Stockholms län. På varje kommuns hemsida kan du läsa mer om vilka tjänster som finns i just din kommun.

I Socialtjänstlagen (Sol 4 kap 1 §) står att du ska ha en skälig levnadsnivå när du är över 65 år. Om du behöver hemtjänst, färdtjänst eller liknande är det kommunen/stadsdelsförvaltningen du ska vända dig till. Där arbetar personer som beslutar vilken hjälp du har rätt till och hur mycket du ska betala för det.

Så söker du hjälp

Du ansöker om hjälp hos biståndshandläggaren i den kommun eller stadsdelsförvaltning där du bor. Det är biståndshandläggaren som utreder och bedömer om du har rätt till hjälp och stöd. Din ansökan prövas individuellt. Det innebär att det är just dina hjälpbehov som ska prövas. I bedömningen vägs bland annat in vad du klarar själv och vilket stöd du kan få av andra. Om du inte får den hjälp du tycker att du behöver kan du överklaga beslutet.

Utbudet kan variera

Alla kommuner/stadsdelar erbjuder inte alltid de i artikeln uppräknade tjänsterna, men det görs alltid en individuell bedömning av just dina behov och hur det på bästa sätt går att hjälpa dig.

Vad kostar det?

Varje kommun bestämmer avgifterna för vård och omsorg. Avgifterna beror oftast på hur stor inkomsten är. Det blir aldrig dyrare än maxtaxan som är lika för alla kommuner.

Hemtjänst

Beviljas utifrån dina behov och kan bestå av service och omvårdnadsinsatser. Det kan vara hjälp med inköp, ärenden, städning, tvätt, matlagning och personlig omvårdnad.

Om du har stort behov av omvårdnad kan du få regelbunden hjälp dygnet runt.

Boende

Särskilt boende

Du kan beviljas vård- och omsorgsboende om du behöver annat boende för att du har ett stort behov av omvårdnad och för att det inte längre räcker med hemtjänst i hemmet.

Korttidsboende

Korttidsboende är ett tillfälligt boende där du kan vistas för en kortare period. Perioden kan även upprepas i form av så kallad växelvård.

Korttidsvård kan beviljas för att avlasta en närstående. Även personer som är klara för att skrivas ut från sjukhus kan, om behovet finns, få tillfällig korttidsvård medan deras vårdbehov utreds.

Dagverksamhet

Kommunen kan erbjuda dagverksamhet som stöd för dig att bo hemma eller om du är i behov av anhörigavlastning. Ofta får du betala en avgift.

Anhörigstöd

Kommunerna erbjuder många olika stöd till anhöriga. Se respektive stadsdel/kommun. Det är till för dig som vårdar en närstående och ska ge avlastning och stöd.

Färdtjänst

Du kan ansöka om färdtjänst om du inte kan åka med kollektiva färdmedel. Landstinget är ansvarig för färdtjänsten men du kan ansöka hos din kommun/stadsdelsförvaltning. Det behövs också ett läkarintyg från din läkare.

Trygghetslarm

Ett trygghetslarm kan vara ett viktigt hjälpmedel för att du ska känna dig trygg i din bostad. Med trygghetslarmet kan du snabbt komma i kontakt med personal och få hjälp dygnet runt.

Bostadsanpassning

Ibland behöver din bostad anpassas så att du kan bo kvar. Att ta bort trösklar och installera dörröppnare är exempel på vad som kan göras.

Ledsagarservice

En ledsagare kan hjälpa dig till läkare, tandläkare eller fritidsaktivitet. Se vad som gäller i din kommun.

God man

Frågan om behovet av god man uppstår ofta när en person inte klarar att själv sköta sina ekonomiska ärenden eller sina tillgångar.

Särskilda tjänster som finns i vissa kommuner

Det är viktigt att titta på hur det ser ut i just din kommun/stadsdel. Kontakta biståndshandläggaren om du är osäker på vad som finns där du bor.