Inälvsparasiter är mindre vanliga i Sverige, men ett stort hälsoproblem i tropiska och subtropiska områden av världen. Att ha god hygien och att se till att äta mat som är ordentligt stekt eller kokt minskar risken för smitta.

Inälvsparasiter smittar ofta genom dricksvatten eller genom mat som kommit i kontakt med förorenat vatten. Dåliga hygieniska förhållanden och brist på rent vatten ökar risken för smitta.

Här kan du läsa mer om:

 • binnikemask
 • infektion med Giardia
 • hakmask
 • snäckfeber
 • spolmask
 • infektion med Toxocara
 • infektion med Toxoplasma
 • trikiner.

Sjukdomsbilden vid de olika sjukdomarna varierar mycket. Vissa infektioner märks knappast, andra kan göra att man blir väldigt sjuk.

Läs mer om symtomen vid infektionerna längre ner i texten.

Springmaskinfektion, amöbainfektion och malaria är tre andra infektioner som orsakas av parasiter. Läs mer om dessa tre parasitinfektioner under länkarna Mask i magen, Amöbainfektion och Malaria.

Förebygg inälvsparasiter

Att ha god livsmedels-, vatten- och handhygien är viktigt för att förebygga smitta. Att tvätta händerna är ett effektivt sätt att minska smittspridningen.

Reser du till ett tropiskt eller subtropiskt område kan du minska smittrisken genom att:

 • koka vattnet innan du ska dricka det
 • vara försiktig med att äta oskalad frukt och råa grönsaker, de kan ha sköljts i förorenat vatten
 • se till att maten är ordentligt kokt eller genomstekt
 • undvika att gå barfota och bada i sötvatten i områden där hakmask och snäckfeber finns.

Binnikemask

Binnikemask förekommer i många länder. I Sverige har vi ingen smittspridning från djur tack vare veterinärkontroller av kött. God hand- och livsmedelshygien är viktigt.

Binnikemask kan man få utomlands genom att äta rått eller otillräckligt tillagat kött från ko, gris och vissa fiskar. Äter man gädda eller abborre i Sverige kan man få binnikemaskinfektion om fiskarna inte tillagats ordentligt. Även rom från dessa fiskar kan sprida binnikemask.

Symtom på binnikemask

De allra flesta som har en infektion märker inte av den.

Tecken kan annars vara magont och problem med matsmältningen. Om man är infekterad med många maskar blir symtomen mer uttalade. Ibland kan man se små, vita, platta maskdelar i avföringen. Fiskbinnikemask kan orsaka brist på vitamin B12.

Behandling av binnikemask

Binnikemask behandlas med läkemedel.

Giardia

Giardia-parasiten orsakar en infektion i tunntarmen. Giardia finns främst i Asien, Afrika, Sydamerika och Östeuropa. De som blir sjuka i Sverige har oftast smittats utomlands.

Giardia sprids genom vatten som förorenats med avföring från infekterade människor. Eventuellt kan parasiter även finnas i avföring från vissa vilda djur. Mat som sköljts med förorenat vatten kan sprida smittan, som frukter och råa grönsaker. Giardia kan smitta mellan personer, till exempel inom en familj och på dagis. Smittan kan också spridas sexuellt.

God hand-, vatten- och livsmedelshygien är viktigt för att förebygga smitta. Om du är utomlands ska du vara försiktig med råa grönsaker och dricksvatten som inte kokats.

Symtom på Giardia-infektion

Man kan ha en infektion utan att märka något alls. Annars är det vanligt med diarréer, ofta långvariga, med gaser och magkramper. Vissa kan gå ner i vikt.

Behandling av Giardia-infektion

Giardia-infektion behandlas med antibiotika.

Hakmask

Hakmask är en rundmask som finns främst i tropiska länder. De hakmaskar som infekterar människa heter Ancylostoma duodenale eller Necator americanus.

Hakmaskarna lever i människans tarm där de suger blod. Namnet hakmask kommer från de kraftiga hakar som maskarna har vid munnen, med vilka de hakar sig fast i tunntarmens slemhinna.

Hakmasken sprids genom avföring från infekterade personer. I avföringen finns ägg från hakmasken som kläcks när de kommer i jorden. Larverna som bildas kan sedan ta sig genom huden, oftast via fötterna på någon som går barfota. Så småningom kommer larverna till tarmen. Där blir de maskar som producerar nya ägg.

Undvik att gå barfota om du besöker ett land eller område där hakmask finns.

Hakmask kan även spridas genom förorenad mat. Smittan sprids inte från person till person.

Symtom på hakmask

Det är vanligt att inte känna något alls vid en hakmaskinfektion.

Andra tecken kan vara utslag och klåda som kommer när larverna tar sig genom huden. Man kan även få hosta och astmaliknande besvär. Har man infekterats med många hakmaskar kan man få blodbrist. Det är dock mycket ovanligt hos turister. Läs mer om blodbrist under länken till höger.

Behandling av hakmask

Hakmaskinfektion behandlas med läkemedel.

Snäckfeber

Snäckfeber kallas också schistosomiasis eller bilharzios. Sjukdomen orsakas av maskar som tillhör släktet Schistosoma. Snäckfeber finns främst i Afrika, söder om Saharaöknen, men också i vissa områden i norra Sydamerika, på Karibiska öar och i Kina. Maskarna kan bara spridas till människor genom smittat sötvatten.

I avföring och urin från en infekterad människa finns ägg från maskarna. Smittan sprids när infekterad urin och avföring kommer ut i sjöar och vattendrag. Äggen kläcks och larverna infekterar snäckor i vattnet. I snäckorna fortsätter larverna att utvecklas. Dessa larver tar sig väldigt lätt igenom hud och slemhinnor hos människor som exempelvis badar eller fiskar. I kroppen utvecklas larverna till maskar som producerar ägg, som i sin tur utsöndras med urin eller avföring.

God toaletthygien förebygger smittan. Var försiktig med, eller undvik, att bada om du reser i tropiska länder där det finns snäckfeber. Undvik även att dricka vatten direkt från sjöar, bäckar och floder.

Symtom på snäckfeber

När larverna tar sig genom huden får en del klåda. Inom en till åtta veckor kan man bli akut sjuk med feber, magbesvär och hosta. Tillståndet kallas för akut schistosomiasis. Ett annat namn är Katayama-feber.

Inom några månader orsakar maskarnas ägg en inflammation, framför allt i urinblåsan eller i tarmen. Inflammationerna kan orsaka ärrvävnad och påverka organens funktion. Ett vanligt tecken är blod i urinen. Men de flesta som blivit smittade, efter en kort vistelse i till exempel Afrika, märker inte av infektionen.

Behandling av snäckfeber

Snäckfeber behandlas med läkemedel.

Spolmask

Spolmask är en av de vanligaste parasiterna som infekterar människan. Spolmasken som infekterar människa heter Ascaris lumbricoides. I Sverige är smittspridning mycket ovanlig.

Parasiten kan bli lika stor som en daggmask. Honan kan leva i ungefär ett år i människans tarm. Varje dag kan honan producera ett stort antal ägg som kommer ut med avföringen.

Spolmask sprids bland annat genom förorenade grönsaker. Att gödsla med latrinavfall är ett sätt som smittan kan spridas på. Spolmask smittar inte mellan personer.

Smittan förebyggs genom god toaletthygien.

Symtom på spolmask

Ofta ger infektion med spolmask inte några särskilda besvär.

Ett tecken kan vara magont. Man kan även få astmaliknande besvär och hudutslag. Det beror på att spolmaskens larver vandrar genom lungorna. Ibland kommer vuxna maskar ut med avföringen.

Behandling av spolmask

Infektionen behandlas med läkemedel.

Toxocara

Toxocara är spolmaskar som naturligt infekterar katt och hund. Spolmasken som infekterar katt heter Toxocara catis, spolmasken som infekterar hund heter Toxocara canis.

Vi människor blir sjuka om vi får i oss spolmaskarnas ägg genom munnen. Smittan kan spridas via sandlådor där katter och hundar bajsar.

Symtom på Toxocara-infektion

Magsmärtor, feber, luftvägsbesvär och inflammationer i ögonen kan vara tecken på Toxocara-infektion.

Infektionen läker ut av sig själv. I sällsynta fall kan man få en allvarlig ögoninflammation. För att undvika bestående synnedsättning ska inflammationen behandlas hos en ögonläkare.

Toxoplasma

Toxoplasma gondii är en parasit hos katter som utsöndras i deras avföring. Parasiten sprids genom att får eller grisar blir infekterade av parasiten via en smittad katts avföring. När vi sedan äter infekterat får- eller griskött som inte är ordentligt tillagat blir vi infekterade av parasiterna. Även bär och sallad kan sprida smittan om de har kommit i kontakt med katters avföringen.

En gravid kvinna kan smitta sitt foster med Toxoplasma, det finns då risk för fosterskador. Därför ska gravida undvika kontakt med kattavföring och undvika sandlådor där katter kan tänkas bajsa. Gravida ska också undvika rått eller otillräckligt tillagat kött samt osköljda grönsaker, bär och frukt.

Symtom på Toxoplasma-infektion

De flesta smittade personer märker inte av sin infektion. Annars kan tecken på Toxoplasma-infektion vara influensaliknande besvär som feber och muskelvärk. Förstorade lymfkörtlar på halsen är ett vanligt tecken.

Behandling av Toxoplasma-infektion

Det finns läkemedel mot Toxoplasma. Ofta behandlas inte personer med normalt immunförsvar eftersom symtomen går över av sig själv. Efter ett tag utvecklas en så kallad immunitet. Det innebär att man inte blir sjuk igen om immunförsvaret är normalt.

Gravida kvinnor med Toxoplasma-infektion och nyfödda barn till mödrar med Toxoplasma behandlas med läkemedel. Patienter med aids eller med andra tillstånd som ger kraftigt nedsatt immunförsvar kan få livshotande komplikationer av en Toxoplasma-infektion. Därför behandlas även dessa patienter läkemedel.

Trikiner

Trikiner orsakar sjukdomen trikinos. Det är en sjukdom som kan överföras från djur till människa.

Trikinos är väldigt ovanlig i Sverige. Under de senaste fem åren har bara två fall förekommit här. Personerna hade blivit smittade utomlands.

Man kan smittas om man äter otillräckligt tillagat kött från gris, vildsvin, häst eller björn. Var försiktig om du äter kött från dessa djur, se till att det är ordentligt tillagat.

Symtom på trikinos

Sjukdomsbilden vid trikinos kan variera från lindriga besvär till dödlig sjukdom.

När larverna vandrar i kroppen kan de orsaka illamående, kräkning, diarré, hudutslag och andningsbesvär. Svår muskelvärk och svullnad kring ögonen är också vanligt. Man kan även få hög svängande feber. Både hjärtat och nervsystemet kan påverkas.

Behandling av trikinos

Det finns läkemedel för behandling av trikinos.

Fråga om råd

Om du undrar över något kan du dygnet runt fråga en sjuksköterska via internet och få ett personligt svar inom en timme genom att logga in på Vårdomsorgs e-tjänst Mina vårdkontakter.

Undersökning vid inälvsparasiter

Genom att undersöka prov från urin, avföring och blod kan man oftast bestämma vad det är för parasitinfektion.

I blodprov kan man se om kroppens immunförsvar har bildat antikroppar mot parasiterna.