شما که در استان استکهلم زندگی می کنید، در بسیاری موارد می توانید انتخاب کنید که در کجای استان و نزد کدامیک

در استکهلم، که در سال ۲۰۰۸ اجرا شد، روشی است Vårdvalاز مراکز درمانی، خدمات درمانی دریافت کنید.

برای سازماندهی خدمات درمانی، ولی بیش از هر چیز راهی است برای آنکه انتخاب آن مراکز درمانی برای شخص شما و نیازهایتان مناسب باشد.

برای نمونه شما می توانید یک مرکز خدمات درمانی انتخاب کنید که:

نزدیک به محل زندگی یا محل کار شما باشد

بتواند به سرعت شما را بپذیرد

ساعات کارش مناسب شما باشد

بتوان از راه اینترنت در آنجا وقت گرفت

بتوانند به زبان شما سخن بگویند

شما را درک کنند

شما نسبت به آنجا شناخت داشته باشید

کسی آنجا را به شما توصیه کرده است.

در استکهلم هستند؟ Vårdvalکدام گونه از خدمات درمانی مشمول

در استکهلم پیوسته گسترده تر می شود و در آینده شما می توانید در مراکز درمانی انواع بیشتری از Vårdval

در استکهلم امروزه شامل این مراکز است:Vårdvalخدمات درمانی را دریافت کنید.

)vårdcentral/husläkarmottagning درمانگاه/مطب پزشک خانواده (

)barnmorskemottagning/mödravårdscentral MVC)مطب ماما/درمانگاه مادران

(förlossning)زایمان

(barnavårdscentral BVC)درمانگاه کودکان

(fotsjukvård)درمان ناراحتی های پا

(gråstarrsoperation)جراحی آب مروارید

(höft- och knäprotesoperation)جراحی مفصل ران/لگن خاصره و پروتز زانو

(logopedverksamhet)درمان نقص تکلم

(ögonbottenfotografering för diabetiker)عکسبرداری ته چشم برای بیماران قند

بین کدام گزینه ها می توانم انتخاب کنم؟

شما می توانید از بین مراکز خدمات درمانی در استکهلم که تأیید شده اند، انتخاب کنید، یعنی آن مراکز درمانی که از سوی شورای استان استکهلم تأیید شده اند. صرفنظر از آنکه یک مرکز درمانی توسط بخش عمومی یا خصوصی اداره شود، کیفیت خدمات درمانی آنها بایستی یکسان باشد.

چگونه انتخاب کنم؟

(تماس های درمانی من)Mina vårdkontakterآسانترین راه انتخاب درمانگاه، از طریق خدمات الکترونیکی

است. درمانگاه کودکان را نیز به همانگونه می توان انتخاب کرد. شما با فرستادن و یا با تحویل دادن فرم ویژه انتخاب به مرکز درمانی می توانید انتخاب خود را انجام دهید. برای خواندن اطلاعات بیشتر پیوندها را کلیک کنید.

برای انتخاب مرکز درمانی برای دیگر خدمات درمانی به اطلاعات مربوط به آن نوع خدمات درمانی مراجعه کنید. در لیست سمت چپ می توانید نوع خدمات درمانی مورد نظر خود را انتخاب کنید.

ابزاری برای انتخاب

برای آنکه انتخاب شما آسانتر شود، می توانید مراکز درمانی گوناگون را با هم مقایسه کنید. از جمله می توانید زمانی که بایستی منتظر بمانید تا بتوانید تلفنی با آنها صحبت کنید را با هم مقایسه کنید و نیز می توانید به نظر دیگر بیماران درباره (مقایسه درمان) مراجعه کنید.Jämför vårdنحوه برخورد آنان توجه داشته باشید. برای خواندن اطلاعات بیشتر

در مواردی که صف نوبت وجود دارد، برای نمونه در مورد جراحی ها، می توانید مدت نوبت در هر یک از مراکز درمانی را با هم مقایسه کنید. در لیست سمت چپ می توان نوع خدمات درمانی مورد نظر خود را انتخاب کنید.

دیگر زبان ها

این اطلاعات به زبان های دیگر هم وجود دارد. پیوند مربوطه برای زبان مورد نظر خود را کلیک کنید.

Översättning: Semantix