Palliativ vård är den vård man får om man har en obotlig sjukdom och befinner sig i livets slutskede. Har man omfattande behov och behöver vård på sjukhus dygnet runt kan man behöva specialiserad palliativ slutenvård. Boende i Stockholms län kan själva välja var de ska vårdas.

Palliativ betyder lindrande och målet är att den sista tiden ska bli så bra som möjligt för dig och dina närstående. Specialiserad palliativ slutenvård (pdf).

Fler yrkesgrupper vårdar

Olika yrkesgrupper samarbetar runt dig för att ta hand om dina fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov. Alla som arbetar inom den palliativa vården har särskild utbildning i att ta hand om patienter med stora vårdbehov i livets slutskede. På enheterna finns specialistutbildande läkare och sjuksköterskor, sjukgymnast, dietist och kurator. Enheterna har även tillgång till en präst.

Stöttar närstående

Personalen ska kunna ge råd och stöd till dina närstående, både under sjukdomstiden och under den första tiden efter dödsfall. Det kan vara i form av kuratorsstöd eller efterlevandesamtal. Behöver närstående ytterligare stöd en tid efter dödsfallet hjälper personalen till att få kontakt med lämplig verksamhet.

Under sjukdomstiden kan närstående ta del av din hälsostatus och behandling, om du godkänt detta.