Här är information om de taxor och avgifter som gäller för hälso- och sjukvård i Stockholms län. Du betalar samma avgifter oavsett om du går till den landstingsdrivna vården eller till någon privat vårdgivare som landstinget har avtal med.

Nya avgifter från 2010

Från och med årskiftet 2010 höjdes ett stort antal patientavgifter. Listan nedan anger de nya avgifterna.

Öppen vård

Primärvård

 • Besök hos husläkare/distriktsläkare (vårdcentral), specialistläkare i allmänmedicin

150 kr

 • Besök vid jourmottagning/närakut

150 kr

 • Besök av distriktssköterska på mottagning/i hemmet

70 kr

 • Avgift för sjukvårdande behandling hos andra vårdgivare än läkare

70 kr

 • Första besök för sjukvårdande behandling hos arbetsterapeut, dietist, kurator, logoped, psykolog eller sjukgymnast (gäller även på sjukhus)

150 kr

 • Efterföljande besök för sjukvårdande behandling hos arbetsterapeut, dietist, kurator, logoped, psykolog eller sjukgymnast (gäller även på sjukhus)

70 kr

Specialistvård

 • Besök hos specialistläkare

320 kr

 • Besök hos geriatriker

150 kr

 • Specialistläkare, första besök med remiss från husläkare och specialist i allmänmedicin

170 kr

 • Akutmottagning på sjukhus/specialistakut

350 kr

 • Avgift för sjukvårdande behandling hos andra vårdgivare än läkare

70 kr

 • Första besök för sjukvårdande behandling hos arbetsterapeut, dietist, kurator, logoped, psykolog eller sjukgymnast

150 kr

 • Efterföljande besök för sjukvårdande behandling hos arbetsterapeut, dietist, kurator, logoped, psykolog eller sjukgymnast

70 kr

 • Besök på akutmottagning på sjukhus för barn och ungdomar under 18 år

120 kr

Riktade hälsokontroller (gäller vid kallelse från landstinget)

 • Mammografiscreening

140 kr

 • Bukaortascreening

140 kr

Övrigt

 • Besök i dagsjukvård

150 kr

 • Besök hos legitimerad kiropraktor som har avtal med landstinget, max 5 besök per år

260 kr

 • Hembesök av läkare, extra avgift

60 kr

 • Besök på syncentral (från 18 år)

70 kr

 • Besök på röntgen/viss endoskopi/fyslab/neurofyslab (från 18 år)

200 kr

 • Inkontinenshjälpmedel (per 12 månader/period)

200 kr

Sluten vård (sjukhus)

 • Dygnsavgift för patienter över 18 år

80 kr

 • Patienter under 40 år med hel förtidspension eller helt sjukbidrag betalar 40 kr/dygn de första 30 dygnen. Därefter kostar det 80 kr/dygn.

Avgiftsfri vård

 • Besök på vårdcentral/jourmottagning samt läkarbesök och sjukvårdande behandling hos övriga specialister (ej akut) för barn och ungdomar under 18 år.
 • Sluten vård för barn och ungdom under 18 år.
 • Besök på röntgen, endoskopi, fysiologi- och neurofyslab i samband med besök på sjukhusens akutmottagningar för barn och ungdomar under 18 år.
 • Gynekologisk screening (gäller vid kallelse från landstinget).
 • Hembesök av distrikts-/husläkare, distriktssköterska och geriatriker för patienter inskriva i särskilda boendeformer (gäller även make eller maka som bor med personen som beviljats särskilt boende).
 • Första besöket hos geriatriker efter remiss från husläkare.
 • Hembesök av vårdgivare som utför insatser för patienter i hemsjukvård.
 • Besök inom mödrahälsovård.
 • Besök på barnavårdcentral.
 • Rådgivning om preventivmedel och abortfrågor.
 • Hemrehabilitering.
 • Undersökning enligt smittskyddslagen.
 • Vård av värnpliktiga samt häktade/anhållna och intagna på kriminalvårdsanstalt.
 • Besök hos MRSA-team i öppenvård.
 • Besök hos sjukgymnast för personer som till hör LSS personkrets 3.
 • Receptförskrivning utan besök (telefonrecept samt Mina vårdkontakter).

Hjälpmedel

 • Tre månadershyra av enkla bashjälpmedel (obegränsat antal) vid tillfälligt behov, max sex månader

100 kr

 • Hyra av övriga hjälpmedel vid tillfälligt behov, max sex månader. Pris enligt fastställd prislista

 • Hörapparater vid förskrivningstillfälle.
  Avgiftsfritt barn under 18 år

600 kr

 • Ortopediska skor, per par för vuxen

1000 kr

 • Ortopediska skor, per par för barn och ungdomar under 18 år

500 kr

  • Månadshyra för TNS-apparat, max sex månader

  100 kr

  • Månadshyra för CPAP-utrustning

  100 kr

  • Årsavgift för kontaktlinser/glasögon vid afaki/dubbelseende (max).
   Avgiftsfritt för barn under 8 år

  1000 kr

  • Avgift för uteblivet besök på hjälpmedelscentral och hörselklinik

  70 kr

  Högkostnadsskydd

  Läs mer om högkostnadsskyddet.

  Om du är på besök i Stockholm och behöver vård

  Om du kommer från ett annat landsting har du rätt till vård på samma villkor som invånare i Stockholms läns landsting vid:

  • förlossning
  • abort
  • akut sjukdom/skada
  • primärvård (husläkare).

  Du betalar endast den vanliga patientavgiften, resten av summan betalar ditt hemlandsting.

  Medborgare från annat EU/ESS-land på tillfälligt besök

  Har du ett europeiskt sjukförsäkringskort betalar du samma avgift vid akut och nödvändig vård som en invånare i Stockholm län. Utan ett europeiskt sjukförsäkringskort betalar du hela vårdkostnaden själv.

  Medborgare från Finland, Danmark, Norge eller Island på tillfälligt besök

  Om du är från Finland, Danmark, Norge och Island behöver du inte uppvisa ett europeiskt sjukförsäkringskort vid akut och nödvändig vård. En ID-handling räcker. Du betalar samma avgifter som en invånare i Stockholms läns landsting.

  Medborgare från länder och provinser utanför EU

  Med följande länder och provinser har Sverige en överenskommelse, en konvention:

  • Algeriet
  • Australien
  • Quebec
  • Israel
  • Schweiz.

  Det innebär att om du är turist från ett av dessa länder betalar du i de flesta fall samma avgift som en invånare i Stockholms län vid akut vård. Medborgare från Schweiz omfattas av samma förmåner som EU-medborgare.

  Om du är turist från ett land utanför EU betalar du hela vårdkostnaden själv vid akut och/eller planerad vård.

  Läs mer om det europeiska sjukförsäkringskortet och vad som gäller för turister i Stockholm under länken På besök i Stockholm.

  Intyg

  För intyg måste du vanligtvis betala avgift enligt en särskild taxa. Landstingets ordinare patientavgifter gäller inte för intyg. Avgifterna för intyg ingår inte i högkostnadsskyddet och får därmed inte föras in i högkostnadskortet. Om du, i samband med ett öppenvårdsbesök, begär ett intyg ska du betala både för besöket och för intyget. Om det enda syftet med besöket är att få ett intyg behöver du inte betala någon besöksavgift. Intyg är belagda med mervärdesskatt.

  Vaccin

  Du betalar själv för vaccin. I priset ingår inte arbetet för själva injiceringen. Om du tar flera vacciner vid samma tillfälle betalar du för varje vaccin, men endast en besöksavgift. Avgifterna för vaccinationer ingår inte i högkostnadsskyddet. Om du har med dig eget vaccin betalar du endast för besöket. När vaccinationen är en del av en behandling ingår vaccinet i besöksavgiften. Vaccinationer är undantagna från moms.

  30-minutersregeln

  Får du vänta mer än 30 minuter efter uppgjord tid i samband med ett tidsbeställt besök har du rätt att få tillbaka patientavgiften om du begär det i samband med besöket. Det gäller inte vid akut-/jourmottagningar. Stämpeln i högkostnadsskyddet får du behålla.

  Betala med kort

  Var uppmärksam på att en del vårdmottagningar bara kan ta emot kontant betalning, det gäller främst de mindre mottagningarna. Fråga före besöket.

  Vård på avbetalning

  Du har möjlighet att betala på avbetalning om kostnaden för läkarvård (ej receptbelagd medicin) överstiger 300 kr under en månad. Då kan du betala beloppet över 300 kr påföljande månad. I patientkassorna finns mer information. Gäller endast öppenvård.

  Betalningspåminnelse- och inkassoavgift

  För obetalda patientavgifter tas 50 respektive 160 kronor ut.

  Betalning med faktura eller inbetalningskort

  Betalar du med faktura eller med inbetalningskort kostar det 30 kronor extra i expeditionsavgift. Expeditionsavgiften tas också ut vid fakturering av uteblivet besök.

  Om du får en faktura på grund av att mottagningen inte kan erbjuda kontant betalning behöver du inte betala expeditionsavgiften. Expeditionsavgiften tas inte heller ut vid slutenvård.

  Inlagd på sjukhus

  Blir du inlagd på sjukhus i samband med besök på en mottagning på sjukhuset måste du ändå betala avgiften för besöket.

  Direkthänvisning till akutmottagning

  Med direkthänvisning menas att du åker direkt från din husläkare till en akutmottagning, det är ett sammanhållet besök. Du behöver inte betala något extra. Du måste dock kunna visa upp ett kvitto som visar att du har betalat avgiften hos din husläkare.

  Anmäla återbud

  Anmäl återbud senast fyra timmar före utsatt tid. Annars får du betala patientavgiften om tiden inte kan utnyttjas av annan patient. På vissa privata mottagningar kan andra tidsgränser än fyra timmar gälla.

  Högkostnadsskydd/frikort gäller inte. Även om besöket är avgiftsfritt, exempelvis för barn, ska du anmäla återbud.