Habilitering ger råd, stöd och behandling till dig som har en omfattande funktionsnedsättning, för att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Stödet anpassas utifrån dina behov med hjälp av medicinsk, psykologisk, social och pedagogisk yrkeskompetens.

Din funktionsnedsättning blir mer eller mindre funktionshindrande beroende på den omgivning som du vistas i, till exempel hemmet, skolan eller arbetet. Habiliteringen erbjuder råd, stöd och behandling för att förebygga och minska de svårigheter som en funktionsnedsättning kan medföra i det dagliga livet.

Habilitering är inte detsamma som rehabilitering. Rehabiliterings mål är att hjälpa en person att få tillbaka bästa möjliga funktionsförmåga, till exempel efter en olycka eller sjukdom.

Till skillnad från rehabilitering, riktar sig habilitering till personer med livslånga funktionsnedsättningar. Det kan föra sig om förmågan att se, höra, röra sig, förstå, uppfatta omvärlden eller relatera till andra människor.

Habiliteringscenter

Du som har en funktionsnedsättning som utvecklingsstörning, rörelsehinder, autism, Aspergers syndrom, ADHD, dövhet, dövblindhet eller bestående hjärnskador efter olyckor eller sjukdomar kan få hjälp vid ett habiliteringscenter.

Det finns 15 habiliteringscenter i Stockholms län. På habiliteringscentret finns olika yrkesgrupper som sjukgymnast, psykolog, kurator, arbetsterapeut, logoped och specialpedagog. Alla har breda kunskaper om funktionsnedsättningar och vad dessa innebär. Habiliteringscentren ger även stöd till anhöriga och andra närstående.

Några habiliteringscenter är inriktade på vissa funktionsnedsättningar; Autismcenter, Aspergercenter, ADHD-center, Hjärnskadecenter, Synteamet, Dövteamet och Dövblindteamtet. De tar emot personer från hela länet. Vilka yrkesgrupper som arbetar där kan skilja sig från ett "vanligt" habiliteringscenter.

Habiliteringsplan

Det är viktigt att barn, ungdomar eller vuxna med funktionsnedsättningar är delaktiga i habiliteringen. Det gäller även föräldrar och andra som finns i personens närhet. Du ska ha inflytande över vad du tycker är viktigt. Tillsammans med personalen görs en habiliteringsplan. I den skrivs de mål som ska nås, samt vilket stöd du behöver.

Exempel på habiliteringens verksamhet:

 • Behandling för motorisk och språklig utveckling
 • Behandling, stöd och insatser för psykisk och social utveckling
 • Behandling, stöd och insatser för att utveckla socialt samspel
 • Stöd och utprovning av hjälpmedel för att kunna göra vardagsaktiviteter
 • Råd inför bostads- och annan anpassning av miljön
 • Information om den egna funktionsnedsättningen
 • Samtalsstöd
 • Föräldrautbildning

Utökat stöd

 • Träningscenter för ungdomar och vuxna med rörelsehinder
 • Händelseriken för sinnesstimulering
 • Spädbarnsverksamhet
 • Utredning av kommunikation hos barn och ungdomar med flerfunktionshinder
 • Samtalsgrupper för ungdomar
 • Psykoterapimottagning för vuxna med funktionsnedsättningar
 • Kris- och samtalsmottagning för anhöriga
 • Center för kognitivt stöd
 • Datatek
 • Föräldrautbildningen
 • Verksamhet för ovanliga diagnoser
 • Kunskapscenter om funktionshinder
 • Handikappupplysning - telefontjänst för frågor om funktionshinder

Fakta

Landstinget erbjuder personer med livslånga funktionsnedsättningar habilitering. Habilitering finns både som öppen habilitering i form av habiliteringscenter med egna mottagningar, men också på sjukhus inom barnklinikerna eller rehabiliteringsmedicinska vuxenkliniken. Inom Karolinska universitetssjukhuset finns hörselrehabiliteringen.

Läs mer

Mer om habilitering kan du läsa på Handikapp & Habiliterings webbplats. Handikappupplysningen kan svara på frågor som rör funktionsnedsättningar. Läs mer genom att klicka på länkarna uppe till höger.