Att vårda en anhörig ger glädje och mening, men det kan samtidigt vara påfrestande. Du som vårdar en anhörig kan få stöd i form av avlastning eller ekonomiskt bidrag. Det är din kommun eller den stadsdel där du bor som ansvarar för anhörigstödet. Vårdbidrag och närståendepenning ansöker du om hos Försäkringskassan.

Många som vårdar sina anhöriga får aldrig eller sällan sova ostört och har svårt att lämna hemmet även för kortare stunder. Det värdefulla arbetet utförs i det tysta. Du som vårdar en anhörig i hemmet har möjlighet att få stöd och avlastning kortare perioder eller under en längre tid. Anhörigstöd kan även innebära utbildning i grupp som anordnas av kommunen eller stödorganisationer.

Kommunens ansvar

Det är kommunen som ansvarar för anhörigstödet. Stödet fungerar olika i Stockholms alla kommuner och stadsdelar.

I en del kommuner finns en anhörigkonsulent som du kan vända dig till för samtal och stöd. Syftet är att skydda och stödja den resurs som anhörigas insats innebär. Anhörigkonsulentens uppgift är att ge stöd och vägledning till anhöriga som vårdar närstående.

I kommunen arbetar biståndshandläggare som utreder behovet av stödåtgärder för anhöriga.

För information om vad som gäller i din kommun, klicka på länken till höger.

Vem är anhörig?

En anhörig kan vara en person i familjen, en nära släkting, grannar, vänner eller andra nära.

Ekonomisk ersättning

Du som vårdar en anhörig kan under vissa förhållanden få ekonomisk ersättning för den vårdinsats du gör. Kommunen, Försäkringskassan eller i vissa fall landstinget betalar ut ersättningen.

Hemsjukvårdsbidrag

Du har möjlighet att få hemsjukvårdsbidrag för sjukvårdande insatser som du, under handledning av hemsjukvårdspersonal, utför i hemmet. Sjukvårdande insatser kan till exempel vara injektioner, såromläggning, dialysbehandling och sugning av luftvägar.

Hemsjukvårdsbidraget betalas ut av landstinget. Det är distriktssköterskan som arbetar på vårdcentralen som handlägger och beviljar hemsjukvårdsbidragen. Vårdbehovet bör vara längre än sex månader.

Hemvårdsbidrag

Hemvårdsbidraget är en ekonomisk ersättning till dig som vårdar en anhörig i hemmet. Hjälpen ska främst gälla personlig omvårdnad och inte hushållsarbete. Hemvårdsbidrag kan även heta anhörigbidrag eller omvårdnadsbidrag, beroende på vilken kommun du bor i. Bidraget finns inte i alla kommuner.

Ersättningen betalas till personen med hjälpbehov. Han eller hon betalar i sin tur till dig som utför hjälpen. Hemvårdsbidraget kan även kombineras med avlösning och andra former av stöd till anhöriga.

Ansök om hemvårdsbidrag hos biståndshandläggaren i kommunen.

Anhöriganställning

Vissa kommuner erbjuder anhöriga anställning för vård av en nära anhörig. Stor hänsyn tas till den vårdades egen önskan. Kontakta biståndshandläggaren i kommunen där din anhörige bor om du vill ansöka om anhöriganställning. Villkoren kring anhöriganställning skiljer sig åt mellan olika kommuner.

Vårdbidrag

Föräldrar som vårdar ett sjukt barn eller ett barn med funktionsnedsättning i hemmet, har möjlighet att få vårdbidrag från Försäkringskassan. Vårdbidrag kan betalas ut fram till juni månad det år barnet fyller 19 år. En förutsättning är att barnet behöver särskild tillsyn under minst sex månaders tid.

Ansökan om vårdbidrag görs hos Försäkringskassan.

Närståendepenning

Du som avstår från förvärvsarbete för att vårda en närstående person som är svårt sjuk kan få så kallad närståendepenning. Med svårt sjuk menas här att sjukdomen innebär ett påtagligt hot mot den sjukes liv.

Ansökan om närståendepenning görs hos Försäkringskassan.

Avlösning

Du som hjälper en anhörig, med funktionsnedsättning eller sjukdom, dygnet runt kan behöva avlösning för avkoppling eller för att uträtta ärenden.

Avlösarservice i hemmet innebär att hemtjänstpersonal avlöser dig. Din anhörige får hjälp med omvårdanden medan du kan göra något annat. Avlösarservice kan vara regelbundet återkommande eller tillfällig.

Du ansöker om avlösarservice hos biståndshandläggaren i din kommun.

Korttidsvistelse/korttidsvård

Personer med funktionsnedsättning kan få korttidsvistelse utanför det egna hemmet. Det kan vara ett tillfälligt boende på ett korttidshem, i en kontaktfamilj eller på läger. Det här är en avlastning för anhöriga men innebär också ett miljöombyte, rekreation och möjlighet till personlig utveckling för personen med en funktionsnedsättning.

Korttidsvistelsen kan vara tillfällig eller regelbundet återkommande.

Kontakta kommunens biståndshandläggare för information om vilken typ av korttidsvistelse som erbjuds där din anhörige bor.

Anhöriggrupper och föreläsningar

Kommunen och olika stödorganisationer, som till exempel Röda Korset, kan bjuda in till anhörigträffar, anhöriggrupper och studiecirklar. Där kan du träffa andra i samma situation. En del patientorganisationer stöttar anhöriga som vårdar närstående med exempelvis stroke, psykiska sjukdomar, förståndshandikapp eller demens genom träffar, information och jourtelefoner.

Landstingets olika verksamheter erbjuder olika former av råd och stöd för dig som är förälder, syskon eller närstående till en person med funktionsnedsättning. Habiliteringen ordnar utbildningar och träffar där du i grupp kan möta andra i en liknande situation för att utbyta tankar, erfarenheter och idéer. Läs mer om verksamheter för anhöriga som landstinget erbjuder, klicka på artikeln om råd och utbildning till anhöriga i menyn till vänster.

Krisstöd

Om du behöver någon att prata med på kvällen, natten eller helgen kan du ringa anonymt till:

  • Jourhavande medmänniska 08-702 16 80
  • Jourhavande kompis 020-222 444

Läs mer

Läs mer i menyn till vänster eller genom att klicka på länkarna uppe till höger.