Alla som arbetar inom hälso- och sjukvården har tystnadsplikt. Det betyder att ingen får lämna ut uppgifter om dig, din sjukdom, din behandling eller om din privata situation utan att du själv har godkänt det. Den som bryter mot tystnadsplikten och sekretesslagen kan straffas.

Tystnadsplikten gäller både inom offentlig och privat vård. Den gäller all personal verksam inom hälso- och sjukvården, även studenter och städpersonal, oavsett om de har direkt eller indirekt kontakt med patienter. Den gäller också för tolkar och översättare som arbetar på uppdrag inom hälso- och sjukvården. Att bryta mot tystnadsplikten och sekretesslagen är straffbart.

Det är bra om du berättar för vårdpersonalen vem de får lämna ut uppgifter till, till exempel en anhörig eller närstående som ringer och vill veta hur du mår.

Inom sjukvården gäller samma sekretesskydd för alla patienter och oberoende av om du har rätt att vistas i Sverige eller inte.

Gäller även din journal

Sekretessen gäller även uppgifterna i ett barn riskerar att fara illa. Då är personalen skyldig att göra en anmälan till annan myndighet

  • vissa myndigheter begär att få ut uppgifter med stöd av lag. Om domstol, åklagare, polis, kronofogdemyndighet eller skattemyndighet begär att få veta om en person finns på ett visst sjukhus eller avdelning, så måste hälso- och sjukvårdspersonalen berätta det.
  • Barns rätt till sekretess

    Föräldrar eller annan vårdnadshavare har i de flesta fall rätt att ta del av sekretesskyddade uppgifter som rör hans eller hennes minderåriga barn. Det finns dock två undantag då föräldern eller vårdnadshavaren inte får ta del av barnets uppgifter:

    • Om förälder/vårdnadshavare kan missbruka uppgifterna och på så sätt allvarligt skada barnet.
    • Om barnet har uppnått en sådan ålder och mognad att han eller hon själv bestämmer över sekretessen och därmed krävs ett samtycke för att exempelvis få läsa en journal eller ta del av en sammanhållen journalföring.