Stockholms läns landsting använder sig av en uppföljningsmodell för att mäta kvaliteten i hälso- och sjukvården. Modellen visar hur vården utvecklats och gör det möjligt att jämföra Stockholms län med resten av landet.

Hälso- och sjukvårdens övergripande mål är vård på lika villkor för alla och en god hälsa hos befolkningen. Landstinget har ansvar för att den skattefinansierade hälso- och sjukvården svarar mot befolkningens behov.
En viktig del är att följa upp att hälso- och sjukvårdens resurser används på bästa sätt och att kvaliteten är god.

I uppföljningsmodellen bedöms hälsa och vård i länet ur åtta olika perspektiv. De är:

 • Hälsoläge i befolkningen
 • Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård
 • Säker hälso- och sjukvård
 • Patientfokuserad hälso- och sjukvård
 • Effektiv hälso- och sjukvård
 • Jämlik hälso- och sjukvård
 • Hälso- och sjukvård i rimlig tid
 • Effekter på hälsan

Varje perspektiv innehåller ett antal mått, till exempel invånarnas hälsa, befolkningens förväntningar och erfarenheter, överlevnad när man drabbas av olika sjukdomar eller hur man förebygger risker i vården.
Syftet med modellen är att:

 • Göra öppna och tillgängliga redovisningar av kvaliteten som invånarna kan ta del av.
 • Göra uppföljningar över längre perioder.
 • Skapa förutsättningar för att effektivare styrning av resurserna inom hälso- och sjukvården.
 • Skapa förutsättningar för förbättring och utveckling av hälso- och sjukvården.
 • Göra det möjligt att jämföra Stockholms län med resten av landet.

Mer om resultaten av uppföljningen, och hur modellen fungerar kan du läsa om du klickar på länken uppe till höger.