Om du som patient eller närstående inte är nöjd med vården eller med bemötandet från vårdpersonal har du rätt att klaga. Det finns olika instanser du kan vända dig till.

Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och andra lagtexter finns till för att befolkningen i Sverige ska få en god och säker vård, på lika villkor. Det betyder bland annat att du har rätt att få en bra vård av god kvalitet och att få information som du förstår.

Om du upplever att du har blivit felbehandlad eller om du är missnöjd med bemötandet inom vården finns det flera instanser du kan du klaga hos. Även om du är närstående har du rätt att framföra dina åsikter.

Tala först med personalen

I första hand bör du försöka reda ut problemet direkt med personalen på den vårdcentral, mottagning, vårdavdelning eller det särskilda boende där du eller dina anhöriga behandlas.

Om du inte kommer till rätta med problemet eller om du inte är nöjd med den förklaring du får kan du vända dig till verksamhetschefen. Personalen i receptionen eller kassan kan tala om vem som är verksamhetschef. Du kan även kontakta chefläkaren för sjukhuset eller vårdcentralen.

Gäller det sjukvård inom kommunalt äldreboende eller kommunal hemsjukvård kan du vända dig till den medicinskt ansvariga sjuksköterskan (MAS).

Patientombud

Vissa sjukhus har egna patientombud. Till patientombudet kan du vända dig om du inte är nöjd med det svar du fick från sjukvårdspersonalen. Han eller hon kan ge råd och hänvisa vidare vart du ska vända dig. Patientombud kallas även för patientvägledare.

Kommunen

Om du inte lyckats klara ut problem som rör vård i särskilt boende med personal eller verksamhetsansvarig kan du kontakta Ersättning vid läkemedelsskada.