Om du drabbas av en skada i vården kan du i vissa fall ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen. Varje år anmäls ungefär 10 000 skador till patientförsäkringen. Cirka 45 procent av anmälda skador ersätts. När man inte får ersättning beror det oftast på att skadan inte hade kunnat undvikas.

Du har ingen rätt till ersättning enbart av det skälet att behandlingen inte leder till önskat resultat eller att det uppstått en komplikation. All sjukvårdande behandling innebär en större eller mindre risk för komplikationer som inte är möjliga att undvika. För sådana komplikationer lämnas ingen ersättning. Du får heller ingen ersättning för skador som uppstår om du behandlats för ett livshotande tillstånd.

Om du drabbas av en personskada vid hälso-, sjuk- och tandvård kan du i vissa fall, efter prövning, få ersättning i följande fall:

 • om skada varit möjlig att undvika
 • vid skada som orsakats av fel på sjukvårdsutrustning eller felaktig hantering av sådan utrustning
 • om skada orsakats av felaktig diagnos
 • när infektion tillförts vid behandling och omständigheten kring den sjukdom eller skada som behandlades och möjligheterna att förutse infektionen är sådan att ersättning kan lämnas
 • vid skada som orsakats av ett olycksfall i samband med sjuk- och tandvård, under sjuktransport eller i samband med brand eller annan skada på vårdlokaler eller utrustning
 • vid skada som orsakats av felaktig ordination eller utlämnande av läkemedel.

Du får inte ersättning:

 • för skador som understiger självrisken, som enligt patientskadelagen är 5 procent av prisbasbeloppet, det vill säga 2050 kr år 2008
 • om skadan anmäls senare än tre år efter att du fick kännedom om den, eller mer än tio år från den dagen då skadan orsakades
 • för skador som inte kan undvikas
 • enbart för att behandlingen inte leder till önskat resultat eller att det uppstår en komplikation
 • om du har behandlats för ett livshotande tillstånd
 • om du har biverkningar av mediciner som ordinerats på ett riktigt sätt
 • om en infektion som tillförts vid behandlingen var möjlig att förutse eller om den uppkom vid behandling av en mycket allvarlig sjukdom.

Observera att punkterna ovan ger en förenklad bild av vad som gäller. All utredning och bedömning av patientskador görs i enlighet med aktuell lagstiftning och försäkringens villkor. Läs mer under länken Patientförsäkringen uppe till höger.

Anmälan

Det är du själv som bestämmer om du ska göra en anmälan. Skadan anmäls på en särskild blankett som till exempel finns på sjukhus, husläkarmottagningar eller tandläkarmottagningar. Blanketten kan även beställas från patientnämnden eller respektive försäkringsbolag.

Om skadan skett vid landstingens sjukvård skickar du den ifyllda blanketten till Personskadereglering AB (PSR), och till respektive försäkringsbolag i övriga fall.

En skada måste anmälas inom tre år från det att du fick kännedom om skadan, men aldrig senare än tio år räknat från den dag skadan orsakades.

Landstingens patientförsäkring

För vård som ges av landstingen själva eller av privat vårdgivare som har avtal med ett landsting gäller landstingens patientförsäkring via Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF). Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag har uppdragit åt Personskadereglering AB att svara för information och skadereglering.

Du kan ta kontakt med Patientnämnden (PAN) för att få närmare information om landstingens patientförsäkring samt för skadeanmälan, och även med Patientförsäkringen, se länkarna uppe till höger.

Privatpraktiserande läkare och tandläkare har patientförsäkring i privata försäkringsbolag. De är skyldiga att upplysa dig om i vilket försäkringsbolag de har sin patientförsäkring.

Patientförsäkringsföreningen (PFF)

Även om du skadas hos en vårdgivare som inte tecknat patientförsäkring, har du rätt till ersättning enligt Patientskadelagen. Patientförsäkringsföreningen träder då in i stället för ett vanligt försäkringsbolag och betalar eventuell patientskadeersättning. Verksamheten bekostas av alla försäkringsbolag som marknadsför patientförsäkring i Sverige.

Patientskadenämnden (PSN)

Om du inte är nöjd med en bedömning som ett försäkringsbolag gjort i ett skadeärende kan du vända dig till Patientskadenämnden. Den kan pröva skador från alla försäkringsbolag som tecknat patientförsäkring, inklusive från Patientförsäkringsföreningen. Den som kräver ersättning enligt patientskadelagen har rätt att få sitt ärende prövat av domstol.

Läs mer

Kontaktuppgifter till samtliga instanser hittar du i länken till höger, "Frågor & synpunkter om skadeersättning". Läs mer genom att klicka på länkarna uppe till höger.